Půjčovní řád půjčovny Šlechtovka

Úvodní ustanoven.

 Zapůjčení předmětu nájmu je přesně definováno nájemní smlouvou dále jen „smlouva“, která obsahuje seznam movitých věci, které jsou předmětem nájmu, celkovou cenu nájemného dále jen „nájemné“, celkovou cenu „vratné zálohy“ a přesnou dobu nájmu.

             Všeobecné podmínky.

1. Osoba uvedená ve smlouvě o nájmu jako uživatel věcí movitých (dále jen „nájemce“), užívá předmět(y) nájmu , jejichž převzetí potvrdil svým podpisem smlouvy.
2. K převzetí předmětu nájmu je nájemce povinen složit vratnou zálohu uvedenou v ceníku půjčovny pronajímatele.
3. Převzetí předmětu nájmu je možné pouze po předložení alespoň jednoho z těchto dokladů: a) platný občanský průkaz, b) platný cestovní pas, c) platné povolení k pobytu.
4. Nájemcem může být pouze osoba starší 18 let.
5. Poplatek za přenechání předmětu nájmu je splatný okamžitě po podepsání smlouvy.
6. Nájemce je povinen ověřit si technický stav předmětu nájmu před úhradou poplatku za přenechání předmětu nájmu k užívání. 
7. Po podpisu smlouvy přebírá nájemce veškerou zodpovědnost za předmět nájmu až do doby vrácení předmětu nájmu pronajímateli.
8. Nájemce užívá předmět nájmu na vlastní nebezpečí. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem či jím užívaným předmětem nájmu a to jak na předmětu nájmu , tak na majetku či zdraví nájemce a jakékoli třetí osoby a to po celou dobu od převzetí předmětu nájmu do vrácení předmětu nájmu pronajímateli. 
9. Nájemce přebírá odpovědnost za všechny předměty nájmu  tak jak jsou uvedeny ve smlouvě, jakožto i za osoby které předměty nájmu užívají spolu s nájemcem, pokud jsou  mladší 18-ti let.
10. Předání a užívání předmětu nájmu osobě, která není uvedená ve smlouvě je zakázáno. 
11. Při poškození a ztrátě, či odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pronajímateli .V případě poškození předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn použít vratnou zálohu na úhradu nákladů spojených s opravou předmětu nájmu.
12. Při nedodržení termínu vrácení předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit dlužné nájemné a to dle platného ceníku pronajímateli, který tvoří  přílohu smlouvy.
13. Při ztrátě či odcizení předmětu nájmu hradí nájemce plnou cenu předmětu nájmu uvedenou v ceníku který je přílohou smlouvy.
14. Pronajímatel převezme zpět od nájemce předmět nájmu  suchý a čistý; v opačném případě je oprávněn účtovat poplatek za vyčištění 200,-Kč.
15. Nájemce  se zavazuje uhradit veškeré náklady spojené s opravou předmětu nájmu  do deseti dnů od obdržení faktury a výzvy k uhrazení.
16. Pronajímatel  má právo použít vratnou zálohu , na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci..
17. Půjčovní řád je součástí smlouvy. Podpisem smlouvy se nájemce zavazuje dodržovat půjčovní řád  v jeho plném rozsahu.
18. Při závazné rezervaci předmětu nájmu bude nájemci účtován rezervační poplatek ve výši 50% poplatku za přenechání předmětu nájmu k užívání. 

NOVĚ OD KVĚTNA 2013

 

Pokud je hodnota předmětu nájmu vyšší od 5.000,-Kč, nájemce hradí nájemné platební  kartou před převzetím předmětu nájmu.